Previous Image Winter snow ~ Stony Stratford, Milton Keynes. Next Image