Previous Image Winter in Stony Stratford, Milton Keynes. Next Image